เมนูหลัก

IHM211ROOM DIVISION MANAGEMENT
IHM211หลักการจัดการฝ่ายห้องพัก
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC514W 
อาจารย์: อาจารย์วีรยุทธ ร่างอ้วน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
โครงการองค์กรของฝ่ายห้องพักในโรงแรม แนวการคิดอัตราค่าบริการห้องพัก การบริหารจัดกำลังบุคลากรและตารางการปฏิบัติงาน การคาดการณ์สถานการณ์ห้องว่าง การจัดการรอบบัญชีรวมถึงการปิดบัญชีงบดุลย์ประจำวัน การควบคุมรายรับ
การจัดการผู้เข้าพักแบบกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรทางธุรกิจ การบริการสำหรับแขกที่มีความสำคัญพิเศษ การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อได้รับการร้องเรียน การควบคุมงบประมาณ การประเมินการปฏิบัติงานในฝ่ายห้องพัก และแนวความคิดเบื่องต้นในการบริหารต้นทุน
Organization structure of the rooms division in hotels; establishing room rates; manpower requirement and scheduling management; forecasting room availability; the front office account cycle including night auditing; credit control;
handling roviding and groups sales; providing safety for VIP guests; resolving guests’ complaints; budgeting operations; evaluating rooms division operations; and basic concept of revenue management
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต