เมนูหลัก

IHM244GREEN HOTEL MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมสีเขียว
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R25122C201010W 
อาจารย์: อาจารย์จักรพงศ์ โชติกเสถียร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญ ที่มา กระบวนการจัดระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม การวางระบบ การจัดการของเสียในโรงแรม การประหยัดพลังงาน การรักษาคุณภาพน้ำ อากาศ สภาพแวดล้อมทั่วไป ตลอดจนวางแผนพัฒนาให้โรงแรมมีสภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น

Significance and distinctive features of hotel’s environment procedure: piping system, waste control system, eco-system operation, water, air and pollution control system; environment developing plan; encouraging positive environmental images

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต