เมนูหลัก

EN.242ENGLISH FOR FOOD AND BEVERAGE SERVICE
อก.242 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  021 ส.13:00-15:00R22232C110W 
  ส.15:00-17:00R22232C      
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เน้นทักษะการฟังและการพูด ด้านการใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับลูกค้าในสถานการณ์จริงในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหาร และการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต