เมนูหลัก

IHM400CO-OPERATIVE EDUCATION
สหกิจศึกษา
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต6 (0-0-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC15114M 
อาจารย์: ดร.ปิยะฉัตร ปวงนิยม
ดร.กิตติกาญจน์ กาญจนะคูหะ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
The practice involve in the establishment as the regular staff in the hotel or related service businesses not less than 16 weeks, or 4 consecutive months, and at least 6 hours per day for student to learn the various features. Including through
the consideration of appropriate prepared by the Committee Cooperative Education. This committee set the requirement to full fill following as; To evaluate the training of students is as a symbol
(S - U) on the basis of performance reports, the evaluation document from counselor’s supervision, the evaluation of the establishment, preparation of the report of practice including activities will be provided
after the completion such as conference, including presentations and interviews.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต