เมนูหลัก

RU.243RUSSIAN FOR KITCHEN AND CULINARY ARTS
รซ.243 ภาษารัสเซียสำหรับงานครัวและการประกอบอาหาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.08:30-10:30R25082C1046W 
  ส.10:30-12:30R25082C      
อาจารย์: อาจารย์ปาลิต มีชนะ
อาจารย์ปิติตุล ชวนะชิต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-4-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = RU.242 
Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารสำหรับงานครัวและการประกอบอาหาร เน้นการฝึกฝนทั้ง ๔ ทักษะ ด้านคำศัพท์และรูปประโยคที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝนการอ่านบทความ นิตยสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในงานครัวและศิลปะในการประกอบอาหาร
ฝึกการเขียนและพูดแบบบูรณาการ เพื่ออธิบายโครงสร้างครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ ส่วนประกอบอาหาร รสชาติ สุขอนามัย ขั้นตอนมาตรฐานในการประกอบอาหารนานาชาติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต