เมนูหลัก

RU.345RUSSIAN FOR HOUSEKEEPING
รซ.345 ภาษารัสเซียเพื่องานแม่บ้าน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.13:00-15:00RN/AN/AC20020M CLOSED 
  อ.15:00-17:00RN/AN/AL      
อาจารย์: อาจารย์ปาลิต มีชนะ
อาจารย์ปิติตุล ชวนะชิต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษารัสเซียเพื่องานในแผนกแม่บ้าน เน้นการฟังและการพูด ด้านคำศัพท์ และรูปประโยคเพื่อสื่อสารและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา กับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอกหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต