เมนูหลัก

MA.201BUSINESS STATISTICS
คณ.201สถิติธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  031 จ.13:00-17:00R24102C523W 
อาจารย์: อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 13-0-3
รหัส 580104425271,580104425386
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ https://line.me/R/ti/g/Oisg9NgDGU 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction to Statistics) การทดสอบสมมติฐาน (Tests of Hypothesis) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis)
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) เลขดัชนี (Index Number) และทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต