เมนูหลัก

MG.408SEMINAR IN MANAGEMENT
จก.408สัมมนาการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  847 อา.08:30-12:3036023C110W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 15 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =MM4007 นศ.ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 847 ในภาคเรียนที่ 1/2564 
Course Description
ค้นคว้า และวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการในทางปฏิบัติการประยุกต์ทฤษฏีและ หลักการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาโดยเน้นการใช้กรณีศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำการศึกษาค้นคว้าและจัดทำรายงานจากองค์กรธุรกิจจริงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต