เมนูหลัก

MG.420PROJECT MANAGEMENT
จก.420การจัดการโครงการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  830 อา.08:30-12:3036043C110W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 1 เม.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3905
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ V.18 ในภาคเรียนที่ 1/2560 
  848 อา.08:30-12:30R2935M2C101W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 23 มิ.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
Course Description
หลักการและเทคนิค การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ผลตอบแทน ด้านปัจจัยสภาวะแวดล้อม โดยใช้วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินและคัดเลือกโครงการ การจัดองค์การ คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้จัดการ การวางแผนงาน การจัดทำ
งบประมาณ การจัดทำกำหนดการของโครงการ เทคนิคในการควบคุม การติดตามผลงาน การประเมิน การยุติโครงการ โดยศึกษาจากการออกงานภาคสนามและนำเสนอในชั้นเรียน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต