เมนูหลัก

MG.436ORGANIZATION DEVELOPMENT
จก.436การพัฒนาองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  845 อา.08:30-12:3034133C110W 
  อา.13:30-18:3034133C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 2/2561 
Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ องค์ประกอบขององค์การ ปัญหาองค์การ การวิเคราะห์องค์การ วิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพขององค์การ โดยนำเทคนิคการรื้อปรับระบบมาใช้ในการพัฒนา
องค์การ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต