เมนูหลัก

LW.302PARTNERSHIPS AND COMPANY LAW
นบ.302กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:0033073C514W 
อาจารย์: อาจารย์ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
หมายเหตุ: =LA.301/LA3406 
Course Description
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ตลอดจนศึกษากฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและศึกษาถึงลักษณะของสัญญาการดำเนินงาน ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนและของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต