เมนูหลัก

PD.112DRAWING 1
ออ.112การวาดเส้น 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พ.08:30-13:30R24272C20020W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.111 
Course Description
ฝึกปฏิบัติในเรื่องการวาด โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก อ่อน – เข้ม และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา แสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง
ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ รวมทั้งทิวทัศน์ และสถานที่ต่าง ๆ แสดงออกด้วยการเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต