เมนูหลัก

PD.118INTRODUCTION TO PRODUCT DESIGN
ออ.118พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-13:30R24022C20020W 
อาจารย์: อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IP.223 
Course Description
ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานของการออกแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแนวคิด หลักการพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการพื้นฐานในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตลอดจนทดสอบ ทดลองและฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านในเรืองขององค์ประกอบและการนำเสนอผลงานในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต