เมนูหลัก

PD.221PRODUCT DESIGN 1
ออ.221การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.117 และ PD.118
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 จ.08:30-13:30R2432M2C505W CLOSED 
  พฤ.08:30-13:30R2432M2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.221 
Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องต้นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิด แรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย
ความงาม ขนาดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้วัสดุ และการสื่อความหมายด้านการเขียนแบบและการทำหุ่นจำลอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต