เมนูหลัก

PD.223HISTORY OF ART AND DESIGN
ออ.223ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.08:30-12:30R2436M2C15015M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.200/ID.220 
Course Description
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของยุคสมัยของศิลปะและการออกแบบโดยสังเขป การแบ่งยุคสมัยทางศิลปะและการออกแบบ ที่แสดงถึงพัฒนาการทางการออกแบบซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆของยุคสมัย
ทั้งภาคตะวันออกและตะวันตก เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำมาเป็นสื่ออ้างอิงประกอบในการออกแบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต