เมนูหลัก

PD.227BASIC COMPUTER – AIDED DESIGN
ออ.227คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.08:30-13:30R27022C15015W CLOSED 
อาจารย์: ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.251 
Course Description
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อช่วยสร้างผลิตภัณฑ์เสมือนจริง ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรียนรู้หลักวิธี เทคนิค และการใช้งานขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาในระดับมืออาชีพ



หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต