เมนูหลัก

PD.321PRODUCT DESIGN 3
ออ.321การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.222
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-12:00R2431M2C15015M 
  ศ.13:00-17:00R2431M2C      
อาจารย์: อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.321 
Course Description
ศึกษาและฝึกฝนการใช้ทฤษฎีการออกแบบมาสร้างกรอบความคิด มีการกำหนดกลุ่ม เป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนด้านกลไกในรูปแบบต่างๆ
ศึกษาขนาด สัดส่วน หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ คำนึงถึงปัจจัยทางตลาด พฤติกรรม ผู้อุปโภคและผู้บริโภค คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต