เมนูหลัก

PD.326GRAPHIC DESIGN
ออ.326การออกแบบเลขนศิลป์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 พ.08:30-13:30R2431M2L15015W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุจิรา ถนอมพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.481 
Course Description
ศึกษากระบวนการพิมพ์บนวัสดุต่างๆ ข้อจำกัดของการพิมพ์ และฝึกฝน การออกแบบในเรื่องทฤษฎี หลักการและปัจจัยในการออกแบบเลขศิลป์เบื้องต้น
เพื่อใช้ในการสื่อสารทางเลขศิลป์ โดยผ่านทาง ตัวอักษร ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและอื่นๆ ที่นำไปใช้ประกอบกับ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต