เมนูหลัก

PD.424THESIS IN PRODUCT DESIGN
ออ.424ศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.221 และ PD.222 และ PD.321 และ PD.322 และ PD.328 และ PD.421 และ PD.423
ต้องสอบผ่านรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-5 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R2432M2C1028M 
  จ.13:30-17:30R2432M2C      
  ศ.08:30-12:30R2432M2L      
  ศ.13:30-17:30R2432M2L      
อาจารย์: อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
อาจารย์วนิดา แสงเดช
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IP.424 
Course Description
การดำเนินการศิลปนิพนธ์ โดยผ่านการประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลรวบยอด โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ดูแลและให้คำปรึกษา และมีคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ประเมินผลงาน



หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต