เมนูหลัก

PD.344SUSTAINABILITY IN PRODUCT DESIGN
ออ.344การออกแบบที่ยั่งยืนในการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-13:00RN/AN/AC20155M 
อาจารย์: หม่อมหลวงจริยา ศุขสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-15-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.384 
Course Description
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบที่ยั่งยืนทั้งเชิงกายภาพและเชิงความรู้สึก ตลอดจนศึกษารายละเอียดรูปแบบ แนวทางต่างๆ ในการออกแบบที่ยั่งยืน
อันได้แก่ หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกตั้งโจทย์ตั้งประเด็น วิเคราะห์ นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวทางการออกแบบที่ยั่งยืน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต