เมนูหลัก

SS.103BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
วก.103กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R39022C505W 
  พ.13:00-17:00R39022C      
อาจารย์: อาจารย์นันท์ชนก เปียแก้ว
ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = SS.104 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นแบบบูรณาการเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชนิดของเนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบโครงร่าง และระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต