เมนูหลัก

SS.201BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE
วก.201สรีรวิทยาการออกกำลังกายพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-15:00R39023C1046M 
  พ.15:00-17:00R39023L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
อาจารย์นันท์ชนก เปียแก้ว
ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-4-6
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
หมายเหตุ: =SS.205 
Course Description
หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกาย ผลของการออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
และระบบต่อมไร้ท่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกาย การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การออกกำลังกายสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต