เมนูหลัก

SS.208ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I
วก.208ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R29162C211W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
ดร.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = SS.209 
Course Description
หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขี้นในชีวิตประจำวัน และทางกีฬา รวมถึงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟัง การอ่าน และการสื่อสารหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต