เมนูหลัก

SS.210SPECIFIC KNOWLEDGE OF FOOTBALL
วก.210ความรู้เฉพาะทางกีฬาฟุตบอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-10:00R39032C110W 
  ศ.10:00-12:00RSport122L      
อาจารย์: อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: = SS.232 
Course Description
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาฟุตบอล กลยุทธ์และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาฟุตบอลอาชีพ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับกีฬาฟุตบอล โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต