เมนูหลัก

SS.301PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH
วก.301หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39022C110W 
อาจารย์: อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =SS.221 
Course Description
การประยุกต์ทฤษฏีด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกายในการกำหนดโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการฝึก หลักการและการเตรียมตัวในการออกำลังกาย และตัวแปรต่างๆ ในการออกกำลังกาย รวมถึงการพักและการฟื้นตัวหลังจากการออกกำลังกายหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต