เมนูหลัก

SS.302PHYSICAL FITNESS TRAINING
วก.302การเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R39022C30228M 
  พ.10:30-12:30RSport112L      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
  021 พ.13:00-15:00R39022C30255W 
  พ.15:00-17:00RN/AN/AL      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-25-5
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
Course Description
องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถของบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยหลักการออกกำลังกาย เพศ อายุ น้ำหนัก รูปร่าง อุณหภูมิ อาหาร หลักการฝึกในแต่ละด้าน การวางแผนและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต