เมนูหลัก

SS.403INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS MANAGEMENT
วก.403ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29072C211W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-1-1
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = SS.355 
Course Description
หลักการในการประกอบการธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆ ลักษณะของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการอุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออกกำลังกาย แนวคิดและตัวแบบคุณภาพการบริหาร อีกทั้งกิจกรรมหลักในการประกอบการธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต