เมนูหลัก

HM.101PRINCIPLES OF HOTEL AND LODGING MANAGEMENT
จร.101หลักการจัดการโรงแรมและที่พัก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  300 พฤ.09:00-12:30R.C 1052C251312W 
อาจารย์: อาจารย์ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-13-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TH.3411 V.2 
Course Description
ความสำคัญ ประวัติและวัฒนาการของโรงแรม หลักการจัดการโรงแรมประเภทและระดับต่าง ๆ โครงสร้าง นโยบาย หน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การจัดสายงานและพนักงาน การดำเนินงานของฝ่าย
ต่าง ๆ งานฝ่ายห้องพัก ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต