เมนูหลัก

HM.104INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR HOTEL BUSINESS
จร.104เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R2735M2C110W 
  อ.10:30-12:30RN/AN/AL      
อาจารย์: อาจารย์เจตนิพิฐ วินิจวรกิจกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
Course Description
อิทธิพลของสังคมออนไลน์แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ต่อการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ในธุรกิจโรงแรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต