เมนูหลัก

PY.101HISTORY AND CONCEPTS OF PSYCHOLOGY
จว.101ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:0032193C550M 
  ศ.13:00-16:0032193C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-5-35
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาและแนวคิดพื้นฐานของจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งจิตวิทยาร่วมสมัยประกอบด้วย
กลุ่มที่เน้นการเชื่อมโยง โครงสร้างของจิต หน้าที่ของจิตใจ จิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม และกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต