เมนูหลัก

HA.111COMPUTER THE USE FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
กส.111คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.08:30-12:30R2634M2L101W 
อาจารย์: อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-0-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =SR.203 
Course Description
การทำงานของคอมพิวเตอร์สำนักงาน การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์ สื่อสังคมออนไลน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ทางการจัดกีฬาและนันทนาการสำหรับธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการสืบค้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต