เมนูหลัก

HA.113SAFETY AND FIRST AID
กส.113ความปลอดภัยและการพยาบาลเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  020 อ.13:00-15:00R39103C202W 
อาจารย์: อาจารย์พรชัย ลีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-0-2
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =SS.206 
Course Description
เป็นการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องความปลอดภัย การแก้ไข การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ การสร้างมาตรการและการสร้างอุปนิสัยด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ เรียนรู้วิธีการป้องกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษา วิเคราะห์การเจ็บป่วยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต