เมนูหลัก

HA.211LEGAL ASPECTS OF SPORT AND RECREATION
กส.211กฎหมายเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29272C514W 
อาจารย์: อาจารย์อุษา ศรีไชยา
อาจารย์เลขวิทย์ สมสุข
อาจารย์สมพร ไชยสงคราม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
หมายเหตุ: =SR.302 
Course Description
กฎหมายการกีฬาและนันทนาการ โดยเฉพาะกีฬาอาชีพในประเทศไทย พระราชบัญญัติการกีฬาและนันทนาการ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและนันทนาการทั้งในและต่างประเทศหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต