เมนูหลัก

HA.234SWIMMING MANAGEMENT
กส.234การจัดการการว่ายน้ำ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.09:00-10:00RN/AN/AC35134W 
  พฤ.10:00-12:00RSport122L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐชัย ฤทธิ์ชัย
อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-1-34
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: =SR.221 
  021 ศ.13:00-14:00RN/AN/AC35035W CLOSED 
  ศ.14:00-16:00RSport122L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐชัย ฤทธิ์ชัย
อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-0-35
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =SR.221 
Course Description
ลักษณะและขนาดของสระน้ำ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ การฝึกหัดว่ายน้ำประเภทต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ กฎกติกา หลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการจัดการแข่งขัน การฝึกการช่วยคนตกน้ำ และกีฬาทางน้ำหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต