เมนูหลัก

HA.323APPLIED TECHNOLOGY AND TRAINING FOR DEVELOPMENT OF SPORT AND RECREATION ORGANIZATION
กส.323การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาขององค์การกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R39103C110W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =SR.211 
Course Description
การใช้เทคโนโลยี ในการฝึกอบรม ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมบริหารธุรกิจ ขยายมุมมองทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์การ ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต