เมนูหลัก

HA.442STRATEGIC MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION
กส.442การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R28212C60519M 
อาจารย์: อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนชัย ศานติบุตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
Course Description
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ประโยชน์วิธีการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจกีฬาและนันทนาการ กลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ในธุรกิจกีฬาและนันทนาการ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต