เมนูหลัก

SH.232INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กฬ.232กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  020 จ.13:00-16:00R39023C514M 
อาจารย์: อาจารย์นันท์ชนก เปียแก้ว
ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
หมายเหตุ: =SS.104 
Course Description
ความหมายระหว่างโครงสร้างต่างๆ ของส่วนศีรษะ ลำคอ แขน อวัยวะภายในช่องท้อง หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ได้แก่ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไร้ท่อ ระบบปัสสาวะและไตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต