เมนูหลัก

SH.253VOLLEYBALL MANAGEMENT
กฬ.253การจัดการวอลเล่ย์บอล
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00RN/AN/AC604713M 
  จ.10:00-12:00RSport122L      
อาจารย์: อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
อาจารย์สมภพ อุ่มมี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-47-13
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
4 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
4 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
Course Description
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ของกีฬาวอลเล่ย์บอล ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่นและการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวกหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต