เมนูหลัก

SH.455MASSAGES FOR HEALTH
กฬ.455การนวดเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00R39103C505M 
  จ.10:00-12:00R39103L      
อาจารย์: อาจารย์สุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =SR.226 
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาค หลักและความสำคัญของการนวด เทคนิคการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่ายกายในกายในการนวด การใช้อุปกรณ์ช่วยนวด ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการนวด จรรยาบรรณ มารยาทของผู้นวด การนวดเพื่อผ่อนคลาย การนวดแบบไทย การนวดแบบอโรมา และการนวดตนเองหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต