เมนูหลัก

RH.204RECREATION ACTIVITITIES AND LEADERSHIP METHODS
นส.204กิจกรรมนันทนาการและวิธีการเป็นผู้นำ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-15:00R39022C505W 
อาจารย์: อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = SR.213 
Course Description
การเขียนโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในพฤติกรรมและความต้องการด้านนันทนาการของบุคคลและ กลุ่มบุคคล วิเคราะห์โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ จุดประสงค์ นโยบาย และกลุ่มสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเป็นผู้นำหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต