เมนูหลัก

RH.205TOURISM AND COMMERCIAL RECREATION
นส.205นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและการพานิช
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-15:00R29042C514W 
อาจารย์: อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =SR.332 
Course Description
วิเคราะห์ ขอบข่ายของนันทนาการ ของบุคคล การพานิช และอุตสาหกรรม โดยเน้นผลกระทบทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การตลาด ผู้บริโภคและการจัดการในการประกอบอาชีพ ประวัติ คุณค่า ของธรรมชาติกับการท่องเที่ยวหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต