เมนูหลัก

RH.321ECOTOURISM
นส.321การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.10:00-12:00RN/AN/AC603129M 
อาจารย์: อาจารย์ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
อาจารย์ชัชวิทย์ พุ่มสงวน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-31-29
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
Course Description
หลักการ ความหมาย ความสำคัญ คุณค่า จุดหมายการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อม การเที่ยวชมธรรมชาติและศึกษาเรื่องราวของสรรพชีวิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต