เมนูหลัก

RH.323RECREATION FOR THE ELDERLY PEOPLE
นส.323นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-11:00R39032C505W 
อาจารย์: อาจารย์อุทิศ ดวงผาสุข
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = SR.316 
Course Description
บทบาทของเวลาว่างในผู้ใหญ่ เน้นที่กระบวนการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ความต้องการใช้เวลาว่าง การบริหารเวลาว่างในผู้สูงอายุ เป้าหมายบริการนันทนาการ การวิจัยและนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ในปัจจุบันเพื่อความต้องการทางนันทนาการของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต