เมนูหลัก

PY.104PERSONALITY AND ADJUSTMENT
จว.104บุคลิกภาพและการปรับตัว
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:0032183C110W 
  อ.13:00-16:0032183C      
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
รหัส 600801491488
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการปรับตัว พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ กลไกในการปรับตัว การประเมินบุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
การปรับตัวที่ผิดปกติ การประยุกต์หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการส่งเสริมบุคลิกภาพและการปรับตัว รวมทั้ง ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต