เมนูหลัก

PY.105GROUP DYNAMICS
จว.105พลวัตกลุ่ม
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:003411(จว)3C60519M 
อาจารย์: ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของพลวัตกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม การบริหารกลุ่มโดยใช้หลักการทางจิตวิทยา บทบาทและหน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การสื่อสารในกลุ่ม พลังกลุ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกกลุ่ม การตัดสินใจ การเป็นผู้นำกลุ่มและภาวะผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การแก้ปัญหา การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลุ่ม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต