เมนูหลัก

PY.203INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY
จว.203จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:003411(จว)3C70655M 
อาจารย์: อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-65-5
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3403
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3406
27 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของจิตวิทยาสังคม แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม วิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยาสังคม เจตคติ ความเชื่อ อคติ การเจรจาต่อรอง การยินยอม และโลกทัศน์ของบุคคล
ตัวแบบทางสังคม พฤติกรรมของคนในกลุ่มและของกลุ่มคน ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม บทบาทของกลุ่ม พลังกลุ่ม ภาวะผู้นำและบรรทัดฐานของกลุ่ม ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมและจิตใจของบุคคลในสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต