เมนูหลัก

PY.205PSYCHOLOGY OF HAPPINESS
จว.205จิตวิทยาความสุข
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.09:00-12:00RN/AN/AC101W CLOSED 
  อ.13:00-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
รหัส 600801491488
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับความสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความสุขในชีวิต หลักการและวิธีสร้างความสุข กิจกรรมเสริมสร้างความสุขตามความสนใจ
ค่านิยม และ ความต้องการของบุคคล และปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างความสุขส่วนตน ชีวิตครอบครัวและสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต