เมนูหลัก

PY.305STATISTICAL METHODS FOR PSYCHOLOGY
จว.305วิธีการทางสถิติสำหรับจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:003411(จว)3C802555M 
อาจารย์: ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-25-55
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3602
Course Description
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน การใช้สถิติพารามิเตอร์ ประกอบด้วย
การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการทำนายอย่างง่าย การทดสอบไค-สแควร์และการใช้สถิตินอนพารามิเตอร์ ตัวอย่างการใช้สถิติในงานวิจัยทางจิตวิทยา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต