เมนูหลัก

PY.307INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY OF TRAINING
จว.307จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:3034103C604911M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-49-11
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3702
3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม สำหรับนักจิตวิทยา กระบวนการ เทคนิค และการออกแบบโครงการฝึกอบรม การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาไปใช้ในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะการปฏิบัติงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต