เมนูหลัก

PY.431SEMINAR IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
จว.431สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:3034063C301218W 
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-12-18
สอบปลายภาค:
Course Description
สัมมนาประเด็นปัญหาในปัจจุบัน แนวคิดที่สำคัญ ความเคลื่อนไหวต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หาแนวทางการพัฒนางานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน สำรวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต